“Сомо” Күрөөканасы
Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун
башкы директорунун буйругу менен бекитилди
№___ “___” 20___
Бул жөнүндө http://www.somo.kg/
интернет баракчасына жарыяланды
“____” 20___ баштап күчүнө кирет

“Сомо” Күрөөканасы КЖбК пайдалана турган жеке маалыматтардын саясаты

Жеке маалыматтарды пайдалануунун ушул саясаты (мындан ары “Саясат”) Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндөгү мыйзамына ылайык жана “Сомо” Күрөөканасы КЖбКнын (мындан ары “Зайым берүүчү”) ички документтеринин, саясатынын негизинде түзүлдү. Бул Саясат, зайым алуучу/арыз ээсинин (мындан ары “Колдонуучу”) зайым иш аракеттерин жүргүүзүүсү үчүн http://www.somo.kg/ сайтына каттоого алынуусунда (эсепке алуу жазуусун түзүү) зайым берүүчү тарабынан колдонуучунун өздүк маалыматтарын топтоо, пайдалануу, үчүнчү жактарга берүү жана купуялуулугун сактоо шарттарын түшүндүрүү максатында иштелип чыкты.

Ушул Саясат кызыккан баардык тарап үчүн жеткиликтүү. Зайым берүүчү каалаган учурда бул Саясатты толук же жарым-жартылай бөлүгүн өзгөртүүгө укуктуу. Өзгөртүлгөн же жаңы түзүлгөн Саясат бекитилип, сайтка жарыяланган мөөнөттөн тартып күчүнө кирет.

Зайым берүүчүнүн кызматтарынан колдонуу, бул Саясаттагы эрежелерди кабыл алгандык болуп эсептелет.

Ушул Саясат колдонуучунун зайым берүү кызматтарынан колдонуу учурунда берилген өздүк маалыматтарына карата жана уюмдардан, органдардан, мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтардан, насыя бюролорунан, банктардан жана башка коомго ачык булактардан (мындан ары “Үчүнчү жак”) колдонуучу тууралуу келип түшкөн маалыматтар үчүн жарактуу.

1. Жеке маалыматтарды топтоонун жана пайдалануунун максаты

1.1. Колдонуучунун жеке маалыматын зайым берүүчү төмөнкү учурларда колдонууга укуктуу:

 • Колдонуучунун өздүктүгүн идентификациялоо жана верификациялоо (тастыктоо);
 • Зайым келишимин түзүү үчүн колдонуучу тууралуу төлөм жасай билүү жөндөмдүүлүгүн, финансылык абалын билүү;
 • Зайым алуу арызын кароо үчүн колдонуучу тууралуу насыя бюролоруна, банктарга жана башка үчүнчү жактарга маалымат жөнөтүү;
 • Колдонуучу менен зайым келишимин түзүү жана аны өзгөртүү (зарыл болгон учурда);
 • Колдонуучу менен өз ара төлөм жүргүзүү учурунда;
 • Колдонуучунун зайым келишиминин талаптарына жараша аткырышы керек болгон милдеттерин көзөмөлдөө, ошондой эле зайым келишими боюнча күрөөгө коюлган мүлктү кайтарып алуу, карызды төлөтүү үчүн үчүнчү жактарга маалымат берүү;
 • Статистикалык, маркетингдик, стратегиялык жана башка изилдөөлөрдү жүргүү үчүн;
 • Зайым берүүчүнүн же үчүнчү жактын кызматтары тууралуу жарнама жана жаңылыктары менен бөлүшүү максатында колдонулат.

2. Колдонуучулардын жеке маалыматтарын топтоо жана сактоо шарттары

2.1. Зайым берүүчү колдонуучунун зайым алуу, зайым келишимин түзүү жана өз кызыкчылыгы үчүн мажбурланбаган түрдө сайтка берген маалыматтарынын негизинде төмөнкү шарттарда маалыматтарды топтоого жана сактоого укуктуу:

 • Сайттын колдонуучуларынын өздүк маалыматтары: аты-жөнү, атасынын аты; жынысы, туулган жылы, күнү, айы; сканерленген маалыматтары (фото), өздүктүгүн тактаган документинин копиясы, ИЖН (идентификациялык жеке номери); үй бүлөлүк абалы; иштеген жери; бир айлык кирешеси (айлык акысы, стипендия, пенсия) жана чыгашасы; бир айдагы киреше алуу датасы; башка насыя же зайымдары; учурдагы жашап жаткан дареги; каттоодо турган дареги; уюлдук телефонунун номери; электрондук дареги; ошондой эле тааныштарынын же туугандарынын байланыш телефон номери; банктык эсебинин/ электрондук капчыгынын/ банктык төлөм картасынын маалыматтары; Бул маалыматтар колдонуучу сайтка катталган учурда автоматтык түрдө колдонуучу тарабынан берилет.
 • Колдонуучу сайтка киргенде идентификацияланбаган өздүк маалыматтар: IP-адрес, cookie берген маалыматтар, колдонуучунун браузериндеги маалыматтар (же башка каражаттар аркылуу кириш жасалганда берилген маалыматтар), кирүү убактысы, суроо-талап жөнөтүлгөн интернет баракчасынын дареги, о.э. провайдердин домендик ысымы;
 • Зайым берүүчү тарабынан жөнөтүлгөн оферта жана ага коюулуучу колдонуучунун кол тамгасы тууралуу маалымат;
 • Зайым берүүчүнүн кызматтарынан жана сайттын кызматтарынан колдонуу үчүн керек болгон башка маалыматтар сакталат жана топтолот.

2.2. Зайым берүүчү колдонуучу жөнөткөн маалыматтардын аныктыгын текшерүүгө укуктуу. Туура эмес маалымат жөнөтүлгөн учурда зайым келишимине ылайык чара көрүлөт.

2.3. Зайым берүүчү колдонуучу тууралуу маалыматты үчүнчү жакка төмөнкү учурларда берүүгө укуктуу:

 • Колдонуучу мындай иш аракеттерге макулдугун берген учурда;
 • Мындай иш аракттер кызмат көрсөтүүсү үчүн же сайттагы белгилүү бир сервисти колдонуусу үчүн зайым берүүчүгө зарыл болгон учурда;
 • Колдонуучу тарабынан зайым келишими бузулуп КРнын мыйзамдарынын алкагында зайым берүүчүнүн укуктарын коргоо максатында;
 • Колдонуучунун кызыкчылыгын коргоо учурунда;
 • Жеке маалыматтарды талап кылууга укуктуу мамлекеттик же жергиликтүү органдар суроо-талап жөнөткөн учурда;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка учурларда. Ошондой эле зайым берүүчүнүн талабы менен берилген жеке маалыматтарды карап чыгуу иш аракеттерин үчүнчү жак Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жүзөгө ашырат.

3. Зайым берүүчү пайдалана турган колдонуучунун жеке маалыматтарын иштетүү шарттары

3.1. Зайым берүүчү колдонуучунун жеке маалыматтарын иштетүү же колдонуу үчүн 2008-жыл 14-апрель, №58 “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, 2014-жыл 25-ноябрь №160 “Насыялык маалыматтарды алмашуу жөнүндө” Мыйзамына баш ийет.

3.2. Зайым берүүчү жеке маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана ушул Саясатка ылайык колдонот.

3.3. Зайым алуу үчүн берилген колдонуучунун жеке маалыматтары колдонуучунун өзүнө гана тиешелүү жеке менчиги болуп эсептелет.

4. Купуялуулук

4.1. Зайым алуучу колдонуучунун жеке маалыматтарынын купуялуулугун сактайт.

4.2. Жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга берүү купуялуулукту сактоо талаптарынын негизинде жана колдонуучу тууралуу зайым берүүгө байланыштуу белгилүү бир маалымат алуу максатында гана колдонулат.

4.3. Зайым берүүчү жеке маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жана колдонуучунун макулдугу менен гана үчүнчү жака берүүгө укуктуу.

4.4. Зайым арызын кабыл алуу, зайым келишимин түзүү жана зайым берүү максатында зайым берүүчүнүн кызматкерлери, агенттери, өкүлдөрү колдонуучунун өздүк маалыматтарынын купуялуулугун сактоо талаптарына жооп берээрлик чекте гана пайдалана алышат.

5. Жеке маалыматтарды коргоо

5.1. Зайым берүүчү Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралаган өздүк маалыматтарды коргоо эрежелерин сактоо милдетин алат.

5.2. Зайым берүүчү колдонуучунун өздүк маалыматтырынын корголуусу боюнча баардык шарттарды камсыз кылат.

5.3. Зайым берүүчү жеке маалыматтарды коргоо боюнча керек болгон укуктук, уюмдук, техникалык баардык чараларды көрөт. Аталаган коргоо чараларына: өзгөртүү, копиялоо, жок кылуу, кулпулоо, жайылтуу, таратуу сыяктуу кылмышкерлердин иш аракеттерине каршы алдын алуу чаралары да кирет.

5.4. Уюмдук жана техникалык коргоо чараларына төмөнкүлөр кирет (бирок чектелбейт):

 • Жеке маалыматтарды уюштуруу жана иштетүү иш аракеттерин бир гана укугу бар өкүлдөр ишке ашыра алат;
 • Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтарды коргоо тууралуу мыйзамдык эрежелери боюнча зайым берүү өкүлдөрүно, кызматкерлерине, агенттерине маалымат берүү;
 • Жеке маалыматтарды копиялоо, уурдоо, алмаштырууга жол бербеген таризде эсепке алуу, каттоо жана сактоо;
 • Жеке маалыматтарды иштетүү жана коргоого алуу системасын иштеп чыгуу;
 • Жеке маалыматтарды резервдик копияга алуу.

5.5. Зайым берүүчү жана үчүнчү жак жеке маалыматтарды коргоо үчүн төмөнкүдөй чараларды көрөт:

 • Жеке маалыматтарга сырттан кирүүгө жол бербөө;
 • Уруксатсыз кирүү жасалган фактыларды өз убагында көзөмөлгө алуу;
 • Жеке маалыматтардын уруксатсыз колдонулушунан пайда болгон жагымсыз абалды минималдык түрдө жок кылуу.

Зайым берүүчү менен үчүнчү жактын жеке маалыматтарды коргоого алуу милдеттери жеке маалымат келип түшкөн мөөнөттөн тартып жүктөлөт жана ал маалыматтар ишмердүүлүк үчүн колдонуудан чыгарылуусуна чейин созулат.

5.6. Зайым берүүчү жеке маалыматтарды сактоо системасынын коопсуздугун дайыма жаңылап, бекемдеп турат, ошондой эле жаңы технологиялык коопсуздук кызматтары менен жабдууга аракет кылат.

6. Жеке маалыматтарын топтоо, пайдалануу, сактоо жана үчүнчү жакка берүү боюнча колдонуучунун макулдугу

6.1. Колдонуучу арыздык кайрылуу менен сайтка катталып жатып Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Саясатка ылайык жеке маалыматтарын топтоо, пайдалануу, сактоо жана үчүнчү жакка берүү боюнча макулдугун берген болуп саналат.

6.2. Колдонуучу зайым берүүчүгө өз эрки менен өздүк маалыматтарын берип жатып төмөнкү иш аракеттерге дагы макул экендигин билдирет: жеке маалыматтардын кандай гана учур болбосун мыйзам чегинде колдонулуусуна, топтолуусуна, сакталуусуна, пайдаланылуусуна, такталуусуна, текшерилүүсүнө, системдештирилүүсүнө, жаңылануусуна, үчүнчү жака берилүүсүнө (юридикалык жакка дагы), келишимге ылайык милдеттериди аткарбаган учурда, б.а. карыз төлөнбөгөн учурда укуктуу жакка жеке маалыматтардын берилүүсүнө, жок кылынуусуна, колдонуудан чыгарылуусуна, ошондой эле чек арадан тышкары чыгарылуусуна, жеке маалыматтардын Мамлекеттик каттоо кызматынан текшерилүүсүнө макулдугун берет. Колдонуучу өздүк маалыматтарын зайым келишимин түзүү же зайым берүүдөн баш тартуу жана келишимди бузган учурда жасалуучу соттук процесстерде колдонуу үчүн макулдугун берет. Колдонуучу тиешелүү милдеттерин толугу менен аткарып бүткөн мөөнөткө чейин өздүк маалыматтарын зайым берүүчүнүн колдонуусуна макулдугун берет.

6.3. Эгер колдонуучу ушул Сясат менен макул эмес болсо, анда сайтты жана андагы кызмттарды да колдонуудан баш тарткан болот.

6.4. Колдонуучу берген макулдугун жазуу жүзүндө зайым берүүчүгө кат жолдоо менен кайтарып алууга укуктуу. Ал эми зайым берүүчү төмөнкү учурларда колдонуучунун жеке маалыматтарын пайдаланууну улантат:

 • 6.4.1. Тиешелүү кызмат/операция/төлөмдөр соңуна чыкканга чейин;
 • 6.4.2. Келишим толугу менен аткарылганга чейин;
 • 6.4.3. Эгер өздүк малыматтардын колдонулушун улантуу процесси Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана зайым берүүчүнүн ички документтерине туура келген учурда колдонуу улантылат.

7. Колдонуучунун укуктары

7.1. Жеке маалыматтардын субъекти (Колдонуучу) төмөнкү укуктарга ээ:

 • Зайым берүүчү менен үчүнчү жакта өздүк маалыматтарынын бар же жок экендигин жана кайсы маалыматтар бар экендигин билүүгө:
  - Топтоонун булактарын, сактоонун, пайдалануунун максаттарын билүүгө;
  - Жеке маалыматарынын тизмесин билүүгө;
  - Жеке маалыматтарынын пайдалануу жана сактоо мөөнөтүн билүүгө укуктуу.
 • Сайт аркылуу жеке кабинетинен өздүк маалыматтарына кирүүгө;
 • Зайым келишими соңуна чыккан соң жана милдеттерин толугу менен аткарып бүткөндөн кийин жеке маалыматарын топтоого, сактоого, пайдаланууга берген макулдугун кайтарып алууга укуктуу.
 • Жеке маалыматтар ачык жарыяланган булактарга өздүк маалыматын берүүдөн баш тартууга укуктуу.

8. Жоопкерчилик

8.1. Зайым берүүчү же анын кызматкерлери тарабынан жеке маалыматтарга карата алынган жоопкерчилик бузулуп, милдеттер так аткырлбаган болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана зайым берүүчүнүн ички документтери аркылуу жөнгө салынат.

9. Корутунду жоболор

9.1. Ушул Саясат зайым берүүчүнүн сайтында гана жарыяланат. Колдонуучу зайым берүүчүнүн сайтындагы шилтеме аркылуу башка сайттан кирип пайдалана албайт.

9.2. Кыргыз Республикасынын жеке маалыматтарды топтоо, сактоо жана пайдалануу мыйзамы өзгөрүүгө дуушар болгон учурда ушул Саясат дагы өзгөрүүсү мүмкүн. Зайым берүүчү киргизилген өзгөртүүлөр боюнча колдонуучуга электрондук почта аркылуу маалымдайт. Ушул Саясаттагы бардык өзгөрүүлөр, жаңылануулар сайтка жарыяланган мөөнөттөн тартып күчүнө кирет.