«Сомо» Күрөөканасы
Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун
башкы директору А. М. Тажиевге

Субъекттин жеке маалыматынын топтолуусу жана пайдалануусуна карата макулдук каты

_______________________ жылы, _______________________ (макулдук катынын түзүлгөн датасы)

Мен, _______________________, _______________ жылы туулган, Кыргыз Республикасынын жараны, паспортунун сериясы № ____________________, берилген датасы ______________ жылы, ИЖН ____________, уюлдук телефон _______________________, электрондук почта дареги: _______________, жашаган дареги : Кыргыз Республикасы, ________, _______, ______, __________, ________, __________-______________, ЮЖБ ФКМА «Ишеним» насыялык - маалымат бюросуна, зарыл болгон учурда башка кредиттик бюролорго жана Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 257, “Фрунзе+” соода борбору, 9-бутик юридикалык дарегинде жайгашкан (ИСН:01102201910280), күрөөкана ишмердүүлүгүн жүргүзүү тууралуу уруксат документи 2019-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республиксынын өкмөтүнө караштуу каржы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматы тарабынан №0344, “Л” сериясы менен берилген «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомуна менин жеке маалыматтарымды мыйзамга ылайык колдонууга, жеке маалыматтарымды топтоого жана пайдаланууга, жеке маалыматтардын автоматташтыруу жолдорун колдонуп же колдонбостон каалаган иш-аракеттерди (процесстерди) аткарууга, жеке маалыматтарды топтоого, жаздырууга, системага салууга, сактоого, тактоого (жаңылангандыгы же өзгөрүлгөндүгү жөнүндө), алууга, колдонууга, өткөрүп берүүгө (жайылтуу, берүү, алууга мүмкүнчүлүк), «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коому менен түзүлгөн агенттик же башка түрдөгү келишимге ылайык иш жүргүзгөн үчүнчү адамдарга (ошондой эле юридикалык адамдарга) өткөрүп берүүгө, менин жеке маалыматтарымдын тууралыгын (өздүктүгүн тастыктоочу күбөлүк, катталган даректери ж.б.) үчүнчү жактар аркылуу текшерилүсүнө, Кыргыз Республикасынын алдындагы Мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар базасында жана башка мекемелерде текшерилүүсүнө, зайым келишиминдеги милдеттерди аткарбаган учурда же/жана талаптагыдай эмес аткарган учурда үчүнчү жактар менен зайым келишимине ылайык кечиктирилген карызды өндүрүп алууга, жеке маалыматтарды ээлигинен ажыратууга, жокко чыгарууга, өчүрүүгө жана жок кылууга, жеке маалыматтарды чек арадан тышкары өткөрүп берүүсүнө өз кызыкчылыгым үчүн жана өз эрким менен мажбурланбаган түрдө макулдук берем.

Мен, Кыргыз Республикасынын жараны _______________________, ушул макулдук кат менен «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомуна менин өткөрүлө турган (өткөрүлгөн) жеке маалыматтарымды жана ошондой эле

  • аты-жөнү, атасынын аты; жынысы; туулган күнү, айы, жылы; өздүгүн тактаган документ жана сүрөттүн сканерленген форматы; ИЖН (ЖААК тарабынан берилген идентификацияланган жеке номери); үй бүлөлүк абалы, иштеген жери боюнча маалымат; бир айлык кирешеси (айлык акысы, стипендия, пенсия ж.б.) жана чыгышалары боюнча маалымат; айлык алган күнү; башка зайым же насыялары тууралуу маалымат; учурдагы жашап жаткан дареги; катталган дареги; колдонуудагы уюлдук телефон номери; электрондук почта дареги жана мен тууралуу мүнөздөмө бере ала турган туугандардын же тааныштардын уюлдук телефон номери, банк эсеби/электрондук капчыктын маалыматтары жана тарабыман, үчүнчү жактар тарабынан «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун http://www.somo.kg/ веб-сайтын колдонууда автоматтык түрдө берилген башка маалыматтар;
  • «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун веб-сайтына кирүүдө колдонулуучу жеке маалыматтар, IP-адрес, cookie жөнүндө маалымат, браузер жөнүндө маалымат ( же «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун веб-сайтына кирүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн башка программа), кирүү убактысы, талап кылынуучу даректер, интернет кызматындагы провайдердин домендик атын алуу;
  • «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун оферта жибергендиги жана зайым берүүчү менен түзүлгөн зайым келишиминин жөнөкөй электрондук кол тамга коюлгандыгы тууралуу маалымат;
  • «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун веб-сайтын колдонуу жана «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун кызматтарын колдонуу үчүн керектелген башка маалыматтарды пайдалануусуна жана топтолуусуна макулмун.

Мен, Кыргыз Республикасынын жараны _______________________, жеке маалыматымды идентификациялоо жана верификациялоо (текшерүү) , зайым келишимин түзүү үчүн кредит төлөөгө жөндөмдүүлүгүмдү, финансылык абалымды, төлөм жөндөмдүүлүгүмдү, финансылык тартибимди текшерүүсүнө; төлөм жөндөмдүүлүгүмдү аныктоо, зайым келишимин түзүү же зайым берүүдөн баш тартуу билдирүүсүн жөнөтүү же зайым келишимине өзгөртүүлөрдү киргизүү (зарыл болгон учурда) максатында банк, төлөм кызматтарына жана башка кредиттик бюролорго мен тууралуу маалыматтарды алмашуусуна; мени менен эсептешүүсүнө, менин зайым келишиминдеги милдеттеримди аткаруумду көзөмөлдөөсүнө; күрөөгө коюлган мүлктү өндүрүү үчүн сот аркылуу/ сотко чейинки кайрылуу иш аракеттерине; зайым келишиминдеги милдеттерди үчүнчү жактарга өткөрүп берүүсүнө; берилген маалыматтардын негизинде статистикалык, маркетингдик жана стратегиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүсүнө; жарнамалык иш аракеттерди жүргүзүү, кызматтар жөнүндө мага жарнамалык жана башка маалыматтарды, жаңылыктарды билдирүүсүнө карата «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомуна макулдук берем.

Мен, Кыргыз Республикасынын жараны _______________________, «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун http://www.somo.kg/ веб-сайтында жайгашкан «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жөнүндөгү саясаты менен тааныштым жана макулдугумду берем.

Мен, Кыргыз Республикасынын жараны _______________________, төмөнкүлөр менен тааныштым жана макулдугумду берем:

  • (1) Жеке маалыматтарды пайдаланууга берилген макулдук кат, электрондук таризде кол коюлган мөөнөттөн тартып зайым келишиминдеги бардык милдеттер толук аткарылган убакытка жана Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык маалыматтарды (докуметтерди) сактоого берилген мөөнөтүнө чейин жарактуу;
  • (2) Жазуу жүзүндө берилген билдирме аркылуу жеке маалыматтарды пайдаланууга берилген макулдук кат жокко чыгарылат;
  • (3) Жеке маалыматтарды пайдаланууга берилген макулдук катты жокко чыгаруу билдирүүсү жөнөтүлгөн учурда, төмөнкү шарттарда жокко чыгарылбастан толугу менен же жарым-жартылай пайдалануу улантылат:
  • (i) Тийиштүү кызматтарды/операцияларды/төлөмдөрдү аягына чейин аткаруу убактысына чейин;
  • (ii) Зайым келишиминин толук аткарылган мөөнөтүнө чейин;
  • (iii) Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык (мындай учурда жеке маалыматтарды пайдалануу мыйзам чегинде гана ишке ашат), ««Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун ички документтеринин талаптарына ылайык жеке маалыматтарды пайдалануу талап кылынган учурда колдонуу улантылат.

Мен, Кыргыз Республикасынын жараны _______________________, ушул макулдук кат 2017 – жыл 19-июль №128 «Электрондук кол тамга жөнүндөгү» Мыйзамына ылайык өз колум менен коюлган кагаз жүзүндөгү документ менен бирдей укукка ээ электрондук кол тамгам коюлгандыгын тастыктайм.

Жөнөкөй электрондук кол тамга менен тастыкталды (электрондук кол тамга коюу менин уюлдук телефонума смс код - __________ билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн кодду терүү же http://www.somo.kg/ сайтында жайгашкан жеке кабинетиме логин/сыр сөз менен кирүү аркылуу ишке ашырылды) _______________________.