“Сомо” Күрөөканасы
Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун
башкы директорунун буйругу менен бекитилди
№___ “___” 20___
Бул жөнүндө http://www.somo.kg
интернет баракчасына жайгаштырылды
“____” 20___ баштап күчүнө кирет

“Сомо” Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун электрондук (онлайн түрдө) зайым берүү кызматын көрсөтүү жана тейлөө эрежелери менен толук түрдө таанышып чыгууңузду сунуштайбыз. Эгер сиз ушул Эреженин кайсы бир бөлүмү менен макул эмес болсоңуз, анда “Сомо” Күрөөканасы КЖбК кызматтарынан, анын ичинен зайым келишимин түзүү арыз менен кайрылуулардан дагы баш тарта берсеңиз болот. Зайым келишимин түзүүгө жана “Сомо” Күрөөканасы КЖбКнын кызматтарын колдонууга карата түзүлгөн офертаны кабыл алуу сиздин аталган кызмат көрсөтүү эрежелерине макул экениңизди түшүндүрөт.

“СОМО” КҮРӨӨКАНАСЫ КОШУМЧА ЖООПКЕРЧИЛИГИ БАР КООМУНУН ЭЛЕКТРОНДУК (ОНЛАЙН ТҮРҮНДӨ) ЗАЙЫМ БЕРҮҮ КЫЗМАТЫН КӨРСӨТҮҮ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ ЭРЕЖЕСИ

1. Жалпы жоболор

1.1. Электрондук (онлайн түрдө) зайым берүү кызматын көрсөтүү жана тейлөө эрежеси (мындан ары “Эреже”) Кыргыз Республикасынын мыйзамына, “Сомо” Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун (мындан ары “Зайым берүүчү”) ички документтерине жана эрежелерине ылайык иштелип чыкты. Бул Эреже зайым берүүчү менен жеке жарандардын, зайым алуучулардын (мындан ары: “Зайым алуучу/Арыз ээси”) ортосундагы карыздык каражат берүүгө байланыштуу укуктук мамилелерди жөнгө салуу максатында түзүлдү. Эреже, зайым алуучунун зайым алуу үчүн кайрылган арызынын шарттарын жана зайым алуучуга карата зайым берүүчүнүн офертасын, мындан тышкары зайым алуу келишиминин шарттарын аныктайт.

1.2. Зайым берүүчүнүн толук аталышы: “Сомо” Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коому (кыскартылган аты: “Сомо” Күрөөканасы КЖбК). Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 257, “Фрунзе+” соода борбору, 9-бутик. Катталган номери: 180647-3300-ОДО, ИСН:01102201910280. Күрөөкана ишмердүүлүгүн жүргүзүү тууралуу уруксат документи 2019-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республиксынын өкмөтүнө караштуу каржы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматы тарабынан №0344, “Л” сериясы менен берилген. Зайым берүүчүнүн байланыш телефону: +996 (551,771, 222) 008899. Расмий сайты: http://www.somo.kg/.

1.3. Бул Эреже бардык тарап үчүн ачык жана жеткиликтүү. Эреже менен толук таанышып чыгуу үчүн http://www.somo.kg/ . Ушул Эреже келишим офертасына ылайык зайым берүүчү менен зайым алуучу тараптын ортосунда түзүлгөн зайым келишиминин ажырагыс бөлүгү жана тараптар сөзсүз түрдө баш ийүүсү зарыл болгон эреже болуп эсептелет.

Акцепт – зайым алуучу/арыз ээси ушул Эрежеде жана зайым келишиминде белгиленген шарттарга ылайык, зайым келишимине жөнөкөй электрондук кол тамгасын коюу жолу менен ишке ашырылган зайым берүүчүнүн офертасына карата макулдугу.

Сый акы – зайым кызматынан колдонгондугу үчүн зайым берүүчүгө бир календардык күндө негизги төлөмдүк суммага кошумча белгилүү бир үстөк пайыздык төлөнүүчү акы.

Зайым келишими – ушул Эрежеге ылайык зайым берүүчү менен зайым алуучунун ортосунда түзүлгөн келишим. Мында, зайым берүүчүнүн офертасынын төлөм мөөнөтү, тездиги, кайтарымдуулугу боюнча зайым алуучунун акцепти менен ишке ашырылат. Зайым келишими ушул Эреженин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелип, зайым алуучуга берилген тастыктама каты болуп саналат. (зайым келишимине тиркелген 1-тиркемеси).

Зайым алуучу - жеке ишкер болбогон 20 жаштан 65 жашка чейинки курактагы Кыргыз Республикасынын жарандары же жашоого уруксат жарактуу документи бар карыз алган жак, зайым келишимин түзгөн тарап.

Карыздык төлөм – зайым алуучуга зайым берүүчү тарабынан берилген каражаттын жалпы суммасы. Бул төлөмгө күн сайын зайымдык кызматтан колдонгондугу үчүн үстөк пайыз, айып пул, туум жана зайым келишимине жана ушул Эрежеге ылайык белгиленген башка төлөмдөр кирет. Карыз/зайым– Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы менен зайым келишимине жана ушул Эрежеге ылайык зайым берүүчү тарабынан зайым алуучуга берилген 49 500 (кырк тогуз миң беш жүз) сомдук суммадан ашпаган акча каражаты.

Карыз/зайым – Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы менен зайым келишимине жана ушул Эрежеге ылайык зайым берүүчү тарабынан зайым алуучуга берилген 49 500 (кырк тогуз миң беш жүз) сомдук суммадан ашпаган акча каражаты.

Зайым берүүчү - ушул Эреженин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн маалым даректердин ээси “Сомо” Күрөөканасы КЖбК.

Каттоо номери – зайым берүүчү тарабынан түзүлгөн процедуралардын негизинде кабыл алынып, зайым алуучунун жеке малыматтарында жайгашкан зайым алучунун байланыш телефон номери.

Катталган электрондук почта – зайым берүүчү тарабынан түзүлгөн процедуралардын негизинде кабыл алынып, зайым алуучунун жеке малыматтарында жайгашкан зайым алуучунун электрондук почта дареги.

Арыз ээси - жеке ишкер болбогон 20 жаштан 65 жашка чейинки курактагы Кыргыз Республикасынын жарандары же жашоого уруксат жарактуу документи бар карыз алууга ниеттенген тарап, зайым келишимин түзүү арызы менен кайрылган жак.

Зайым алуу арызы - электрондук түрдөгү документ. Мында арыз ээси сайтта жайгаштырылган форманы зайым алуу максатында толтуруп, зайым берүүчүгө жөнөтөт. Бул арыз ушул Эрежеге жана карыздык каражат берүү келишимине ылайык түзүлүп, зайым алуучу тараптын ага макул же макул эместигин билдирүүчү жана арыз ээси тууралуу маалымат берүүчү системдештирилген маалымат болуп саналат.

Лимит – зайым алуучунун ала алуусуна мүмкүн болгон карыздык каражаттын эң жогорку белгилүү бир суммалык өлчөмү. Лимит, зайым берүүчү тарабынан карыз ала турган тараптын маалыматына карата белгиленет. Ошондой эле зайым берүүчү кандайдыр бир маалыматтын негизинде же зайым алуучунун берген маалыматынын негизинде жалпы зайым алуучуларга же жеке зайым алуучуга карата зайымдын көлөмүн өзгөртө алат. Зайымдын бериле турган суммасын зайым берүүчү зайым алуучуга алдын ала арыз менен кайрылган учурунда маалымдайт. Зайымдын көлөмү тууралуу макулдашуу эки тараптуу түрдө ишке ашпайт, зайым берүүчү тарабынан гана белгиленет.

Жеке кабинет – ушул Эрежеге жана зайым келишимине ылайык түзүлгөн, кайрылуу жасай ала турган зайым алуучунун, арыз ээсинин сайттагы жеке бөлүмү. Бул бөлүмгө кайрылуучу аутентификация (тастыктоо) жолу аркылуу логин жана сыр сөз (пароль) менен кире алат. Мында зайым алуучу/арыз ээси юридикалык иш аракеттерден баштап, зайым алуу арызын толтуруу, зайым келишимине кол коюу, зайым төлөө, зайымдын мөөнөтүн узартуу, зайымдын суммасынын көлөмүн өзгөртүү жана зайым алуу тууралуу жалпы маалыматтар менен камсыз боло алат.

Логин – зайым алуучу/арыз ээсинин сайттагы катталган номери менен дал келген жана сыр сөз менен катар терилип, жеке кабинетине кирүүгө мүмкүндүк түзгөн шарт белги.

Негизги карыз – зайым алуучунун карызынын бир бөлүгү. Зайым келишиминин негизинде зайым берүүчү тарабынан берилген каражат.

Оферта – ушул Эрежеге ылайык түзүлгөн зайым берүүчү тарабынан зайым алуучу тарапка карата жолдонгон зайым келишими боюнча сунуштук кайрылуу.

Зайым келишиминин шарттарын өзгөртүү тууралуу оферта – зайым берүүчү тарабынан зайым алуучу тарапка карата жолдонгон карыздык каражат берүү келишимине киргизилген өзгөртүүлөр жана зайым көлөмүн жогорулатуу боюнча сунуштук кайрылуу.

Сыр сөз (пароль) – зайым алуучу/арыз ээсинин сайтка катталуу учурунда түзүлгөн же зайым берүүчү тарабынан берилген, логин менен дал келген, жеке кабинетине кирүүгө мүмкүндүк түзгөн жашыруун сөз же белги.

Жеке маалыматтардын купуялуулугу – Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелинде №58 номери менен кабыл алынган “ Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” Мыйзамына ылайык зайымалуучу/арыз ээсинин жеке маалыматтарын топтоо, колдонуу жана сактоо боюнча зайым берүүчү тарабынан бекитилген документ.

Эреже – электрондук (онлайн түрдө) зайым кызматын көрсөтүү жана тейлөө эрежеси.

Каттоо – зайым берүүчүгө берилген маалыматтардын негизинде сайттагы/ зайым берүүчүнүн мобилдик тиркемесиндеги пайда болгон зайым алуучунун жеке кабинети жана профили.

Сайт – зайым берүүчүнүн http://www.somo.kg/ түрүндөгү расмий интернет баракчасы. Электрондук баракчасы арыздарды кабыл алууга, оферта жөнөтүүгө, зайым берүүгө жана мөөнөтүн узартууга, зайым алуучу менен зайым берүүчүнүн ортосундагы келишимди, зайым тууралуу маалыматтарды сактоого көмөкчү болот.

Сервис – сайтка жайгаштырылган онлайн түрдөгү кызмат көрсөтүү. Мында арыз ээси зайым арызы менен кайрыла алат, мындан тышкары зайым берүүчү менен жеке кабинети аркылуу байланыша алат.

СМС-код – зайым берүүчү тарабынан же тиешелүү генерациялык же смс рассылкалык кызматы тарабынан зайым алуучунун уюлдук телефонуна смс кат аркылуу жөнөтүлгөн жашыруун код. СМС-код зайым алуучу/арыз ээси сайтка алгачкы ирет катталып жаткан учурда же кагаз жүзүндөгү кол коюлган документ менен бирдей укукка ээ болгон электрондук кол тамгалуу документке өз алдынча же болбосо кошумча аналогдук жашыруун код керек болгон учурда (логин, сыр сөздүн ордуна) колдонулат.

Субъекттин насыя бюросунда ал тууралуу насыялык маалымат берүүсүнө макулдугу/ Субъекттин насыя бюросунда насыялык маалымат колдонуучуларына өзү тууралуу насыялык маалымат берүүсүнө макулдугу (Макулдук каты) - зайым алуучу/арыз ээсинин насыя бюросунда ал тууралуу насыялык маалымат берүүсүнө / насыя бюросунда насыялык маалымат колдонуучуларына өзү тууралуу насыялык маалымат берүүсүнө макулдугу менен зайым берүүчү тарабынан түзүлгөн документ.

Идентификациялык каражат – зайым алуучунун сервисти колдонуусу үчүн жана жеке кабинетине кирүүгө мүмкүндүк берген логин жана сыр сөз (пароль).

Тараптар – зайым берүүчү жана зайым алуучу/арыз ээси.

Эсеп – зайым алуучунун атына ачылган банктык эсеп. Мында зайым берүүчү белгиленген карыздык каражатты Эреженин жана келишимдин негизинде зайым алуучунун банктык эсебине которот.

Электрондук капчык – идентификацияланган электрондук капчык. Мында зайым берүүчү белгиленген карыздык каражатты Эреженин жана келишимдин негизинде зайым алуучунун электрондук капчыгына которот.

Эсептик жазуу (каттоо) – зайым алуучу/арыз ээси тууралуу маалыматтарды, анын сайтта жасаган иш аракеттери жана ал тууралуу идентификациялык маалыматтардын аныктыгын текшерүү үчүн жүргүзүлгөн электрондук каттоо. Зайым келишиминде же офертанын текстинде кездешкен терминдерди түшүндүрүү мүмкүн болбогон учурда биринчи кезекте ушул Эрежедеги түшүндүрмөлөр колдонулат, андан соң Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык каралат. Ушул Эрежеде көрсөтүлгөн терминдер зайым алуу арызында, кайрылууларда, офертанын акцептинде жана башка зайым алуучу менен зайым берүүчүнүн ортосунда жүргүзүлгөн кызматтык документтерде колдонулат.

3. Зайым берүү тартиби

3.1. Берилүүчү зайым сом акча бирдиги менен берилет.

3.2. Зайым берүүчү кайтарымдуулук, тездик жана төлөмдүүлүк шарттары менен карыздык каражат берет. Зайым алуучу милдеттеринин аткарылышын тастыкоо үчүн зайым берүүчүгө электрондук капчыгындагы же эсебиндеги акча каражатын зайым келишимине ылайык күрөөгө коет .

3.3. Зайым берүүчү зайым алуучуга 1000 (миң) сомдон 49 500 (кырк тогуз миң беш жүз) сомго чейинки накталай эмес акча каражатын зайым алучунун электрондук капчыгына же эсебине баштапкы мөөнөтү 5 күндөн 30 календардык күнгө чейинки мөөнөткө берет. Бул мөөнөт эки тараптуу макулдашылган зайым алуу келишиминин негизинде 1 жылга чейин узартылуусу мүмкүн.

3.4. Арыз менен кайрылуу учурунда арыз ээси өз алдынча зайымдын төлөө мөөнөтүн жана өлчөмүн белгилейт. Ал эми кайтарымдуу сый акынын суммасы зайым берүүчүнүн сервисинде аныкталат. Ошондой эле арыз ээсине зайым берүү же бербөө тууралуу чечимди зайым берүүчү берилген маалыматтарга же башка критерийлерге ылайык өз алдынча кабыл алат.

4. Арыз ээсине коюлган талаптар

4.1. Арыз ээси Кыргыз Республикасынын жараны болуусу шарт же Кыргыз Республикасында жашоого уруксат жарактуу документи болуусу керек.

4.2. Сайтка катталып жаткан жарандын же арыз ээсинин жаш курагы 20 жаштан төмөн жана 65 жаштан жогору болбоосу шарт.

4.3. Арыз ээси тиешелүү укук жана милдеттерге ээ болуп, карыздык каражат берүү келишимине кол коюуга (оферта акцети), зайым келишиминде көрсөтүлгөн шарттарды аткарууга жөндөмдүү болуусу керек.

4.4. Арыз ээси өздүктүгүн тастыктаган Кыргыз Республикасынын жарандарына берилүүчү 2017-жыл үлгүсүндөгү идентификациялык картасы (ID карта) же Кыргыз Республикасынын жарандарына тиешелүү 2004-жылдан кийинки үлгүдөгү паспорт документи болуусу шарт. Айрым учурда, зайым берүүчүнүн ыктыярына карап өздүктүгүн тастыктаган башка документтер менен да кабыл алынуусу мүмкүн (айдоочулук күбөлүк, пенсиялык күбөлүк, аскердик билет ж.б.).

4.5. Арыз ээсинин туруктуу киреше булагы болууга тийиш.

4.6. Арыз ээси Кыргыз Республикасынын уюлдук операторлору тарабынан каттоого алынган жарактуу байланыш номери болууга тийиш.

4.7. Арыз ээсинин Кыргыз Республикасында өз атына ачылган банктык эсеби же төлөм картасы же Кыргыз Республикасынын төлөө операторлору тарабынан каттоого алынган идентифицияланган электрондук капчыгы болууга тийиш.

4.8. Жогоруда белгиленген кайсы бир пункттун бири гана талапка жооп бербей турган болсо зайым берүүчү зайым берүүдөн баш тартууга укуктуу.

5. Зайым алуу үчүн арыз менен кайрылуу тартиби

5.1. Арыз ээси арыз менен кайрылаар алдында жана офертага макулдугун берээрден мурда ушул Эрежелер менен ошондой эле сайтта жайгашкан жеке маалыматтарды колдонуу шарттары менен көңүл коюп таанышып чыгуусу керек.

5.2. Зайым алууну каалаган арыз ээси карыздык каражаттын өлчөмүн жана төлөм мөөнөтүн белгилеп “карыз алуу” баскычын басуусу керек. Андан соң сайтка катталуу кадамдарына өтөт.

5.3. Сайтка катталуу учурунда зайым алуучу/арыз ээси өз каалоосу менен жана мажбурланбаган түрдө зайым берүүчүгө төмөнкү маалыматтарды сунуштайт: аты-жөнү, атасынын аты; жынысы; туулган күнү, айы, жылы; өздүгүн тактаган документ жана сүрөтүнүн сканерленген форматы; ИЖН (ЖААК тарабынан берилген идентификацияланган жеке номери); үй бүлөлүк абалы, иштеген жери боюнча маалымат; бир айлык кирешеси (айлык акысы, стипендия, пенсия ж.б.) жана чыгышалары боюнча маалымат; айлык алган күнү; башка зайым же насыялары тууралуу маалымат; учурдагы жашап жаткан дареги; катталган дареги; колдонуудагы уюлдук телефон номери; электрондук почта дареги жана зайым алуучу/арыз ээси тууралуу мүнөздөмө бере ала турган туугандарынын же тааныштарынын уюлдук телефон номери.

5.4. Арыз ээсинин сайтка катталгандыгын тастыктоо үчүн атайын смс-код уюлдук телефон номерине жөнөтүлөт. Белгилүү бир убакыттын ичинде ал код терилбесе же туура эмес терилген болсо арыз ээси кайрадан смс-кодду талап кыла алат. Сайтка катталуу менен зайым алуучу/арыз ээси жеке маалыматтарынын колдонулуусуна, насыя бюролорунан, насыя бюролорунда насыялык маалыматтарды, ошондой эле ушул Эрежеде каралган башка документтерди алууга жана берүүгө макулдугун (мындан ары: “Макулдук каты”) билдирген далилдерден бири болуп эсептелет. Бул макулдук каты зайым алуучу/арыз ээсинин жөнөкөй электрондук кол тамгасы менен ишке ашырылып, анын негизинде зайым берүүчүнүн колдонулуусуна өтөт.

5.5. Арыз ээси смс-кодду зайым берүүчүнүн сайтына катталып жаткан учурда гана бир жолу терет. Кийинки жеке кабинетке кирүү, сервисти колдонуу иш аракеттеринде смс-код керектелбейт.

5.6. Сайтка катталган соң жеке кабинетинен карызга ала турган каалаган суммасын жана төлөө мөөнөтүн белгилеп “карыз алуу” баскычын басуу менен зайым берүүчүгө арыз менен кайрылган болот жана макулдук катын жөнөкөй электрондук кол тамгасы менен тастыктайт.

5.7. Арыз ээси төмөнкүлөргө макулдук берет:

 • 5.7.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген каражаттарда өз каалоосу менен зайым берүүчүгө сайт/сервис аркылуу жөнөткөн жеке маалыматтарынын топтолуусуна, сакталуусуна, колдонулуусуна жана берилүүсүнө, ошондой эле жеке маалыматтардын чек арадан тышкары колдонулуусуна;
 • 5.7.2. жеке маалыматтарынын зайым келишиминде же зайым алуудан баш тартуу учурунда, ошондой эле зайым алуучу зайым келишиминдеги өз милдеттерин аткарбаган учурда соттук жана сот эрежелерине ылайык күрөөгө берилген акча каражатын кайтарып алуу учурунда колдонулуусуна;
 • 5.7.3. зайым келишими боюнча зайым алуучу толук түрдө милдеттерин аткарганга чейин, зайым берүүчүнүн берилген баардык маалыматтарын колдонуу укугуна ээ экендигине;
 • 5.7.4. арыз ээсинин төлөм жасай ала тургандыгы тууралуу үчүнчү жактан маалымат алуу укугуна ээ экендигине;
 • 5.7.5. зайым берүүчүнүн зайым алуучуга карата “Ишеним” Насыя бюросу ЖАК жана башка бюролорго насыялык маалымат үчүн кайрылуу жасай алуу укугуна ээ экендигине;

5.8. Арыз ээси арыз берип жатып, ушул Эреже жана жеке маалыматтарды иштетүү саясаты менен толук таанышып чыккандыгын, арызда көрсөтүлгөн баардык маалыматтар так, туура, жеткиликтүү, толук экендигин жана ушул Эреженин талаптарына жооп берээрин, жеке маалыматтардын колдонуу саясатына макулдугун, электрондук (онлайн түрдө) зайым берүү кызматын көрсөтүү жана тейлөө эрежелерин кабыл алаарын жана зайым алуучу/арыз ээсинин насыя берүү бюросунда ал тууралуу насыялык маалымат берүүсүнө / насыя берүү бюросунда насыялык маалымат колдонуучуларына өзү тууралуу насыялык маалымат берүүсүнө макулдугун тастыктайт.

5.9. Эгер зайым берүүчү зайым алуучу белгилеген сумманы бере албай турган болсо, зайым берүүчү электрондук почта же смс кат аркылуу же сайтта катталган жеке кабинетине кат жолдоо менен берилүүчү сумманын лимити тууралуу маалымат берүүсү мүмкүн, бирок милдеттүү эмес. Мындай учурда арыз ээси Эрежеде көрсөтүлгөн шарттарга ылайык зайым берүүчү тарабынан берилген маалыматка таянып, сайт аркылуу жаңы арыз менен кайрыла алат.

5.10. Ошондой эле арыз ээси зайым берүүчү тарабынан жөнөтүлгөн маалыматтык смс каттарды, электрондук почтасына келген рассылкаларды, кызмат көрсөтүүлөр, акциялар, жаңылыктар тууралуу жарнама түрүндө келген билдирүүлөрдү кабыл алууга макулдугун берет.

6. Арызды кароо тартиби

6.1. Келип түшкөн арыз зайым берүүчү тарабынан милдеттүү түрдө каралат, бирок зайым келишимин түзүүгө же оферта жөнөтүүгө милдеттендирилбейт. Зайым берүүчү ушул Эрежеде каралган милдеттерди жана кызмат көрсөтүү шарттарын зайым алуучу оферта акцептин ишке ашырганга чейин аткарууга милдеттүү эмес.

6.2. Зайым берүүчү тарабынан кабыл алынган арыз, жөнөтүлгөн 3 (үч) жумуш күнгө чейин зайым алуучуга кайтарылбайт.

6.3. Арызды кароо мөөнөтү зайым берүүчү тарабынан өз алдынча белгиленет, бирок 30 жумуш күнүнөн ашпоосу кажет. Бул мөөнөткө зайым алуучу тууралуу маалыматтын келип түшүү убактысы кирбейт.

6.4. Зайым берүүчү зайым алуучунун сайтка катталып жаткан учурда жүргүзүлгөн эсептик жазуудагы жана арызда көрсөтүлгөн маалыматтарын текшерип, ага ылайык зайым келишимине кол коюу же койбоо чечимин чыгарат. Арыз берүүчүнүн берген маалыматын: аты-жөнү, атасынын аты; жынысы; туулган күнү, айы, жылы; өздүгүн тактаган документ жана сүрөтүнүн сканерленген форматы; ИЖН (ЖААК тарабынан берилген идентификацияланган жеке номери); үй бүлөлүк абалы, иштеген жери боюнча маалымат; учурдагы жашап жаткан дареги; катталган дареги; колдонуудагы уюлдук телефон номеринин туура жана тактыгын аныктоо үчүн тиешелүү органдардан жана видео-чат, смс-код жөнөтүү сыяктуу тастыктама каражаттары аркылуу текшерилет.

6.5. Зайым берүүчү арыз ээсинен төмөнкүлөрдү талап кыла алат:

 • 6.5.1. Документтердин, арыз ээсинин өздүктүгүн тастыктаган документинин сканерленген түрүн жеке кабинет аркылуу жөнөтүүсүн;
 • 6.5.2. Зайым берүүчү талап кылган зайым алуучуга/ арыз ээсине тиешелүү башка иш аракеттерди;

6.6. Зайым берүүчү зайым алуучуга ылайыктуу түрдө бир тараптуу же өз алдынча зайым келишимин өзгөртө алат.

6.7. Зайым берүүчү зайым алуучунун арыздык кайрылуусунда көрсөтүлгөн маалыматтардын негизинде жана кошумча арыз ээсине тиешелүү башка маалыматтарга карап зайым берүү же бербөө чечимин өз алдынча кабыл алат.

6.8. Зайым берүүчү төмөнкү учурларда оферта жөнөтпөйт:

 • 6.8.1. Эгер зайым алуучу ушул Эрежеде көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербесе;
 • 6.8.2. Арыз ээси талап кылынган документтерди жөнөтпөгөн учурда;
 • 6.8.3. Арыз ээси тарабынан берилген документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамына каршы келген учурда;
 • 6.8.4. Арыз ээсинин берген маалыматтары ушул Эрежеде көрсөтүлгөн шарттарга туура келбеген учурда;
 • 6.8.5. Арыз ээси туура эмес маалымат берген учурда;
 • 6.8.6. Арыз ээсинин зайым берүүчүгө карызы бар болсо;
 • 6.8.7. Арыз ээсинин үчүнчү жакка карызы бар болсо;
 • 6.8.8. Арыз ээси ушул эржеде көрсөтүлгөн шарттарга, жеке маалыматтардын иштетилүү саясатына макул эмес болгон учурда;
 • 6.8.9. Зайым берүүчү зайым алуучунун алган карызды төлөө мүмкүнчүлүгүнөн күмөн санаса;
 • 6.8.10. Зайым алуучунун чечимине жараша жана башка эреже, шарттарга ылайык оферта жөнөтүүдөн баш тартууга укуктуу.

6.9. Зайым берүүчүнүн оферта жөнөтпөөсү арыз ээсинин жаңы арыз менен кайрылуусуна тоскоол боло албайт.

6.10. Зайым берүүчү зайым алуучуга мүмкүн болгон каражаттар аркылуу, электрондук почта, смс билдирүү же сайттын жардамы менен зайым берүү же бербөө чечимин билдирет.

6.11. Зайым берүүчү зайым берүүгө макул болгон учурда төмөнкүлөрдү ишке ашыруусу мүмкүн, бирок милдеттүү эмес:

7. Зайым келишимине кол коюу жана зайым берүү тартиби

7.1. Зайым берүүгө карата оң жооп берилген соң зайым берүүчү арыз ээсине карыз алуу боюнча жеке шарттарды камтыган зайым келишимин түзүү офертасын жеке кабинет же электрондук почта аркылуу жөнөтөт.

7.2. Зайым алуучу жөнөтүлгөн офертаны, анын ичинен зайым келишимин толук түрдө окуп таанышып чыгууга милдеттүү. Арыз ээси офертага же зайым келишимине жараша офертага макул болууга же баш тартууга укуктуу.

7.3. Оферта акцепти арыз ээсинин баардык шарттарга макул экендигин далилдейт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык түзүлгөн зайым келишимине да макул экендигинин бир далили болуп саналат. Зайым келишими карыздык каражат зайым алуучунун эсебине же электрондук капчыгына келип түшкөн убакыттан тартып бектилген болуп эсептелет.

7.4. Оферта акцепти арыз ээсинин катталган жазуу эсебине кирүүсү же смс билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн коду аркылуу ишке ашырылып, Кыргыз Республикасынын “Электрондук кол тамга жөнүндө” Мыйзамына ылайык, зайым келишиминин жөнөкөй электрондук кол тамгасы коюлгандыгын билдирет. Ал кол тамга арыз ээсинин кагаз бетине койгон кол тамгасы менен бирдей укукка ээ болот.

7.5. Оферта акцепти ишке ашырылган соң зайым берүүчү арыз ээсине зайым келишиминде көрсөтүлгөн өлчөмдө жана белгилүү тартип боюнча бир жолку чегерүү түрүндө жөнөтөт.

7.6. Зайым арыз ээсинин эсебине же электрондук капчыгына оферта акцептинен тартып 5 (беш) жумуш күн ичинде чегерилет.

7.7. Зайым алуучунун эсебине карыздык каражат чегерилген учурдан баштап зайым берилди деп эсептелет.

7.8. Зайым берүүчү менен зайым алуучунун ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде, эгер башка макулдашуулар жасалбаган болсо, баардык төлөмдөр накталай эмес түрдө жүргүзүлөт.

7.9. Зайым келишими түзүлүп жаткан учурда арыз ээсинен үчүнчү жактагы уюмдар алган кошумча төлөмдөр арыз ээси тарабынан төлөнөт.

8. Сый акы төлөө шарттары

8.1. Карызды пайдалангандыгы үчүн зайым алуучу зайым берүүчүгө сый акы төлөөгө милдеттүү. Зайым берүүчү сый акынын көлөмүн өз алдынча азайтып өзгөртүүгө укуктуу.

8.2. Сый акы карыздык каражат зайым алуучунун эсебине чегерилген күндүн кийинки күнүнөн баштап эсептелине баштайт, зайымдын суммасы толук кайтарылып берүү күнү да кошулат.

8.3. Сый акы зайымдын суммасы толук кайтарылып берүү күнүндө чогуу төлөнөт.

8.4. Карызды пайдалангандыгы үчүн төлөнүүчү сый акыны эсептөөдө бир жылдык накта күндүн санына: 365 же 366 күнгө барабар деп эсептелинет, ал эми бир айдагы күндүн саны накта календардык күн менен тиешелүү айга ылайык эсептелет.

8.5. Карызды пайдалангандыгы үчүн төлөнүүчү сый акы, зайымдын мөөнөтүнө карабастан бирдей түрдө пайыздык чен менен эсептелип, ар бир күнгө 1,40% (бир бүтүн ондон торт пайыз) ашпаган өлчөмдө бөлүнүп эсептелет.

9. Зайым кайтаруу жана сый акы төлөө тартиби

9.1. Зайым алуучу зайым келишиминде жана офертада белгиленген мөөнөттө карызды кайтарып берүүгө жана сый акысын төлөөгө милдеттүү.

9.2. Эгер зайым алуучу карызды кайтарып бере албаса жана сый акысын төлөй албаса, анда зайым берүүчү жеңилдетүү түрүндө зайым мөөнөтүн бир айга чейин узарта алат, андан соң күрөөгө коюлган каражатты өндүрүп алуу талаптарын күчүнө киргизет же 2005-жылдын 12-мартында кабыл алынган №49 “Зайым жөнүндө” Мыйзамынын 67-беренесинин 4-пунктуна ылайык жеңилдик берүү мезгилин колдонбостон зайым төлөө мөөнөтү келген учурда зайым алуучунун эсебиндеги карыздык акча каражатын төмөнкү жолдор аркылуу өндүрүп алат:

 • - Электорндук капчык/ банктык эсеп/ төлөм системаларынан акцептсиз түрдө акча каражатын чыгарып алуу билдирүүсү аркылуу өндүрүү;
 • - Карыздык сумманы зайым берүүчүнүн уюлдук тиркемесинде же сайттагы зайым алуучунун жеке кабинетине байланышкан банктык картадан өндүрүү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамына каршы келбеген башка жолдор аркылуу өндүрүп алууга укуктуу.

9.3. Зайым алуучу, убагында зайымды жана сый акыны төлөй албай калган учурда зайым берүүчү бир тараптуу түрдө зайым алуучунун эсебинен же электрондук капчыгынан карыздык сумманы чыгарып алуусуна макулдугун берет. Зайым алуучу эсебинен же электрондук капчыктан карыздык каражатын төлөтүү үчүн банк же электрондук капчыктын операторлору талап кылган баардык документтерди берүүгө милдеттүү. Ошондой эле тараптар, эгер зайым алуучунун эсебинде же электрондук капчыгында карыз төлөөгө жетиштүү акча каражаты жок болсо, зайым берүүчү зайым алуучунун эсебине акча каражаты түшөөр замат чыгарып алууга укуктуу экендигин билдиришет.

9.4. Зайым жана карызды пайдалангандыгы үчүн төлөнүүчү сый акы зайым келишиминде белгиленген мөөнөттө бирге төлөнөт.

9.5. Зайым алуучунун зайым кайтаруу жана сый акы төлөө жолдору:

 • 9.5.1. Зайым берүүчүнүн эсебине которуу аркылуу (кызматтык кошумча төлөмдүн суммасы тиешелүү банкка жараша болот жана зайым алуучу тарабынан өзүнчө төлөнөт).
 • 9.5.2. Ар түрдүү төлөм жана башка терминал каражаттары аркылуу төлөй алат; http://www.somo.kg/ сайтына кирип банктык картасы менен төлөй алат. Төлөм жолдору тууралуу кененирээк маалымат http://www.somo.kg/ сайтында жайгаштырылган. Зайым алуучу жүргүзүлгөн төлөмдөрдүн ишке ашып ашпагандыгын сайт аркылуу же зайым берүүчүгө байланышуу аркылуу текшерүүсү зарыл.

9.6. Зайым берилген маалда зайым алуучунун жеке кабинетинде берилген зайымдын өлчөмү сый акысы менен бирге эсептелип көрсөтүлөт. Зайым алуучу мөөнөтүнөн мурда зайым келишиминде көрсөтүлгөн сый акыны толук төлөп салуу укугуна ээ.

9.7. Төлөмдөрдүн кечиктирилбей ишке ашуусун камсыз кылуу үчүн зайым берүүчүнүн эсебине өз убактысында белгиленген акча каражатын которуп туруусу сунушталат. Зайым алуучу акча каражатын үчүнчү жак аркылуу төлөө менен тобокелчилик жоопкерчилигин өзүнө алат. Үчүнчү жактын кызматтык кошумча төлөмү зайым алуучу тарабынан төлөнөт.

9.8. Зайым берүүчүнүн эсебине карыздык каражат которулган учурдан баштап карыз кайтарып берилген болуп эсептелет.

9.9. Зайым берүүчү зайым алуучудан карыздык каражатын алган учурдан баштап аны зайым келишимине ылайык төмөнкү катар менен төлөө иштерин жүргүзөт:

 • 9.9.1. Негизги карыз (зайымдын жалпы суммасы);
 • 9.9.2. Зайым алуучунун зайым келишими боюнча алган милдеттерин жабуу менен байланышкан зайым берүүчүнүн чыгашалары;
 • 9.9.3. Зайым берилген күндөн төлөнгөн күнгө чейин эсептелген сый акы;
 • 9.9.4. Зайым төлөмүнүн убагындан кечиктирилип төлөнүүсүнөн улам пайда болгон туум жана айып пул төлөмдөрүн жабат.

9.10. Эгер зайым берүүчү менен эки зайым келишимин түзгөн зайым алуучудан эсепке карыздык акча каражаты келип түшкөн болсо анда төлөм, зайым келишиминдеги зайым жана сый акынын төлөө мөөнөтү биринчи көрсөтүлгөн зайым келишимине төлөнгөн болуп эсептелет, ал эми эгер төлөө мөөнөтү бирдей болсо анда төлөм, кайсы келишимге биринчи түшсө ошол зайым келишими жабылган болуп эсептелет.

9.11. Эгер зайым алуучу зайым келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөттө карызды кайтарып бере албаса жана сый акыны төлөбөсө зайым суммасына туум эсептелип, төлөнүүсү керек болгон мөөнөтүнөн баштап төлөнгөнгө чейин кошумча сый акы каражаты эсептелет.

9.12. Эгер зайым алуучу зайым келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөттө карызды кайтарып бере албаса жана сый акыны төлөбөсө зайым суммасына туум эсептелип, төлөнүүсү керек болгон мөөнөтүнөн баштап төлөнгөнгө чейин кошумча сый акы каражаты эсептелет.

10. Зайым келишимин узартуу тартиби

10.1. Зайымдын төлөө мөөнөтүн узартуу зайым алган тараптын өтүнүчү менен ишке ашырылат. Бул учурда зайым алуучу зайым берүүчүгө сайтта же келимишде көрсөтүлгөн телефондук байланыш аркылуу же сайттагы жеке кабинети аркылуу билдире алат. Зайым келишиминдеги баардык талаптарга жооп бергендигине карап, зайым төлөө мөөнөтү Зайым алуучунун тандоосуна жараша 7, 14 жана 30 календарлык күнгө чейин узартылуусу мүмкүн. Бирок зайымды толук төлөө мөөнөтү келишим түзүлгөн мөөнөттөн баштап 365 күндөн ашпоосу керек.

10.2. Зайым келишимин узартуу үчүн зайым алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

 • 10.2.1. Узартылган мөөнөттүн сый акысын дагы аванс катары толук төлөөсү зарыл.
 • 10.2.2. Зайым келишимин узартуу боюнча сайттагы жеке кабинетинен арыз жолдоосу керек же зайым берүүчүгө уюлдук телефон аркылуу байланышып билдире алат.

10.3. Эреженин 10.2. пунктунда көрсөтүлгөн милдеттерин толук аткарган учурда зайым келишиминин мөөнөтүн узарткан болуп саналат. Бул тууралуу сайт аркылуу билдирилет. Келишим мөөнөтүн узартуу кошумча келишимди талап кылбастан же башка документтерди керектебестен автоматтык түрдө ишке ашырылат.

10.4. Эгер зайым алуучу белгиленген сый акыны төлөбөгөн учурда зайым берүүчү зайым келишиминин мөөнөтүн узартуудан баш тартууга укуктуу.

10.5. Эгер Зайым алуучу өз убактысында төлөмдөрдү Зайым берүүчүгө төлөп бербесе жана зайымды төлөө датасынан 30 күн өткөн болсо, Зайым берүүчү зайымды узартуудан баш тартууга толук акысы бар.

11. Зайым суммасынын көлөмүн көбөйтүү тартиби

11.1. Сумманын көлөмү зайым алуучунун өтүнүчү боюнча көбөйтүлүп сайт аркылуу жеке кабинетте каттоого алынат. Зайымдын суммасы зайым берүүчү белгилеген лимиттин чегинде көбөйтүлөт.

11.2. Зайым суммасынын көлөмүн көбөйтүү үчүн зайым алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

 • 11.2.1. Зайымды колдонгодугу үчүн сый акысын толук түрдө төлөөсү керек; мындан тышкары туум же кошумча айып пулдук карыздары болсо алар дагы төлөнүүсү шарт.
 • 11.2.2. Зайым суммасынын көлөмүн көбөйтүү боюнча сайттагы жеке кабинетинен арыз жолдоосу керек же сайттагы керектүү талааны толтуруусу шарт.

11.3. Эреженин 11.2. пунктунда көрсөтүлгөн милдеттерин зайым алуучу толук аткарып, ал эми зайым берүүчү зайым суммасынын көлөмүн көбөйтүү сунушуна макул болсо карыздык каражаттын суммасын өзгөртүү жөнүндөгү келишимге тиркелген оферта жөнөтөт.

11.4. Зайым алуучу зайым келишимине өзгөртүү киргизген офертанын шарттары менен таанышып, ага макул болуусу менен зайым келишимине макул экендигин билдирет.

12. Зайым келишиминин талаптарын бузган тараптардын жоопкерчилиги

12.1. Зайым келишиминин талаптарын бузган тарап Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жабыркаган тарапка келтирилген зыянды төлөп берүүгө милдеттүү.

12.2. Убагында төлөнбөгөн зайым үчүн жана кечиктирилген төлөмгө кошулган сый акынын өз убагында төлөнбөгөнү үчүн зайым берүүчү ар бир күнгө 2% өлчөмдө айып пул эсептөөгө укуктуу.

 • 12.2.1. Сый акы төлөө менен зайым алуучу келишимде белгиленген башка милдеттерди четке кага албайт.
 • 12.2.2. Зайым алуучу өз милдеттерин 1 (бир) айлык убакытка чейин аткарбаса зайым берүүчү күрөөгө коюлган акча каражатынан айып пул катары кесип алууга укуктуу.

12.3. Зайым берүүчү өз укуктарын жана өзүнө тиешелүү каражаттарын коргоо үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде чара көрүүгө, аны менен катар нотариустук иш аракеттерди жүзөгө ашырууга укуктуу. Мындай процедураларга сарпталган чыгымдар зайым алуучу тарабынан каржыланат.

12.4. Зайым алуучу карызын өз убагынан өткөрүп төлөсө же келишимде макулдашылган сумманы жетиштүү түрдө которбосо, анда зайым берүүчү “Ишеним” Насыя бюросу ЖАК жана башка бюролорго зайым алуучунун төлөмгө жөндөмсүздүгү боюнча маалымат бере алат.

12.5. Зайым берүүчү өз алдынча айып пулдун жана кошумча үстөк сый акынын көлөмүн азайтып өзгөртө алат.

13. Корутунду жоболор

13.1. Ушул Эреже бекитилген күндөн жана сайтка жайгашытырлган мөөнөттөн баштап күчүнө кирет. Ошондой эле ошол дата менен кабыл алынган арыз, түзүлгөн зайым келишими үчүн колдонулат.

13.2. Ушул Эреже зайым берүүчү тарабынан бир тараптуу түрдө өзгөртүлүшү мүмкүн, жаңы редакцияланган Эреже сайтка жарыяланат.

13.3. Тараптар өз ара ишеним жана купуялуулукту сактоо принциптеринин негизинде кызматташат. Карама-каршы көз караштар, ой пикирлер ушул Эрежеде көрсөтүлгөн шарттар менен жөнгө салына албаса, анда сүйлөшүү жолу менен чечилет.

13.4. Зайым алуучу зайым келишими боюнча карызы бар же жок экендиги тууралуу маалым кат сураганга укуктуу. Зайым берүүчү 2 (эки) жумуш күндүн ичинде ар бири 100 (жүз) сомдон турган маалым катты жөнөтөт. Карызы бар же жок экендиги боюнча кошумча маалымат “Сомо” Күрөөкана КЖбКнын сайтынын “суроо-жооп” бөлүмүндө жайгаштырылган.

13.5. Эгер тараптар ортосунда ушул Эреже же зайым келишими, андагы милдет жана жоопкерчиликтердин, талаптардын аткарылбоосуна байланыштуу пикир келишпестиктер жаралган учурда зайым берүүчү жайгашкан аймактык сотко кайрылуу жасалат. Сот процесси үчүн жолдонгон билдирүүлөр зайым алуучуга сайтта көрсөтүлгөн дарегине, мессенжерлерине (WhatsApp, Viber, Telegram ж.б.) жөнөтүлөт. Зайым алуучу карызынан толук кутулганга чейин жогоруда көрсөтүлгөн жеке даректерин текшерип туруусу зарыл.

13.6. Тараптар ушул Эрежеде көрсөтүлбөгөн кандайдыр бир башка иш аракеттерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырышат.

13.7. Зайым алуучу өз убагында карызын төлөй албай калган учурда, зайым берүүчү үчүнчү жактан, зайым алуучунун карызын талап кылууга зайым алуучу макулдугун берет.

13.8. Тараптар, КРнын ЖКнин 395-б., 2-п., ылайык жазуу жүзүндөгү келишим эки тараптуу түрдө документ алмашуу жолу менен түзүлүүсүнө; келишим, зайым берүүчү тарабынан смс-код түрүндө жөнөтүлгөн билдирүүнү зайым алуучу кабыл алып аны тастыктама үчүн терүү жолу менен же идентификациялык каражаттар аркылуу (Кыргыз Республикасынын “Электрондук кол тамга жөнүндө” Мыйзамына ылайык кагаз жүзүндөгү кол тамга менен бирдей күчкө ээ болгон электрондук жөнөкөй кол тамга катары колдонулган сайттагы жеке кабинетине логин, сыр сөзүн жазуу жолу менен (о.э. 1-тиркемеси, күрөө билети)) зайым берүүчүнүн же зайым берүү өкүлдөрүнүн биринин колу жана зайым берүүчүнүн мөөрү менен тастыкталган кагаз жүзүндөгү документ менен бирдей күчкө ээ болгон электрондук кол тамга менен түзүлүүсүнө макул экендигин билдиришет.