“Сомо” күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун
ЗАЙЫМ КЕЛИШИМИН ТҮЗҮҮ ОФЕРТАСЫ

______________________________________________
(Кайрылуучуну аты-жөнү)

“Сомо” күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коому, башкы директору Тажиев А.М. юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 257, “Фрунзе+” соода борбору, 9-бутик, ИСН: 01102201910280, 2019-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республиксынын өкмөтүнө караштуу каржы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматы тарабынан №0344, “Л” сериясы менен берилген күрөөкана ишмердүүлүгүн жүргүзүү тууралуу уруксат документин жана http://www.somo.kg интернет баракчасына жайгаштырылган “Сомо” Күрөөканасы кошумча жоопкерчилиги бар коомунун электрондук (онлайн түрүндө) зайым берүү кызматын көрсөтүү жана тейлөө Эрежесин жана Уставынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 396, 399, 402-беренелерин жетекчиликке алат жана ушул зайым келишимин түзүү офертасын (мындан ары: “Оферта”) Кыргыз Республикасынын жараны
_______________________, _______________ туулган күнү, паспортунун сериясы №____________________, берилген датасы _______________, ИЖН: ___________
байланыш телефон номери _____________________, электрондук почта дареги _______________,
жашаган жери: Кыргыз Республикасы ________, _______, ______, __________, ________, __________-______________, төмөнкү шарттар менен зайым келишимин түзүүнү сунуштайт.
Офертаны кабыл алуу (төмөнкү зайым келишими менен бирге) Кыргыз Республикасынын “Электрондук кол тамга жөнүндө” Мыйзамына ылайык жөнөкөй электрондук кол тамга коюу жолу менен ишке ашырылат (мында зайым алуучунун уюлдук телефонуна смс-код түрүндө тастыктоо үчүн билдирүү жөнөтүлөт же логин/сыр сөз аркылуу жеке кабинетке кирүү жасоо менен тастыкталат). Ушул офертанын акцепти (төмөнкү зайым келишими менен бирге) арыз ээсинин кагаз бетине койгон колу жана зайым берүүчүнүн же зайым берүүчү өкүлүнүн кагаз жүзүндөгү колу менен бирдей укукка ээ электрондук документ экендигин кабыл алгандыгы менен барабар.
Кыргыз Республикасынын “Электрондук кол тамга жөнүндө” Мыйзамынын 4-6-беренесине ылайык бири-бири менен тыгыз байланышкан оферта, зайым келишими жана зайым келишимине тиркелген 1-тиркеме (күрөө билети) документтери бир гана электрондук кол тамга аркылуу жүзөгө ашырылат (мында зайым алуучунун уюлдук телефонуна смс-код түрүндө тастыктоо үчүн билдирүү жөнөтүлөт же логин/сыр сөз аркылуу жеке кабинетке кирүү жасоо менен тастыкталат).

№ ______________ ЗАЙЫМ КЕЛИШИМИ

Бишкек шаары _______________________

Бир тараптан, Кыргыз Республикасынын жараны _______________________,
_______________ туулган күнү, паспортунун сериясы № ____________________, берилген датасы _______________, ИЖН: ___________
байланыш телефон номери _____________________, электрондук почта дареги _______________,
жашаган жери: Кыргыз Республикасы ________, _______, ______, __________, ________, __________-______________, мындан ары: “Зайым алуучу”,
экинчи тараптан “Сомо” күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коому мындан ары: “Зайым берүүчү”, башкы директору Тажиев А.М. юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 257, “Фрунзе+” соода борбору, 9-бутик,
ИСН: 01102201910280, 2019-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республиксынын өкмөтүнө караштуу каржы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматы тарабынан №0344, “Л” сериясы менен берилген күрөөкана ишмердүүлүгүн жүргүзүү тууралуу уруксат документин жана Уставын жетекчиликке алып,
мындан ары: жеке атоодо“Тарап”, ал эми жалпысынан “Тараптар” төмөнкү шарттар менен Зайым келишимин (мындан ары: “Келишим”) түзөт:

1. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ

1.1 Ушул келишимге ылайык зайым берүүчү __________________сом өлчөмүндө ________________ календардык күнгө күрөөлүү жана кыска мөөнөттүү зайым (мындан ары: “Зайым”) берет. Ал эми зайым алуучу берилген зайымды жана үстөк сый акысын төлөп берүү милдетин алат жана зайым үчүн келишимдин негизинде күрөөгө кыймылдуу мүлк коет.

1.2 Зайым төлөмдүүлүк, тездик жана кайтарымдуулук принциптеринин негизинде берилет.

1.3 Зайымдын бир күнгө чегерилген үстөк пайызы _______________% же _________________ сом, ал эми жалпы сый акынын суммасы _________________сомду түзөт.

1.4 Зайым алуучу төлөөгө милдеттүү болгон зайым жана үстөк пайыз катары эсептелген сый акынын жалпы суммасы _________________________сом.

1.5 Зайым жана ага эсептелген сый акыны төлөө мөөнөтү жана датасы келишимдин 1.1.пунктунда көрсөтүлгөн __________.

1.6 Зайымдын төлөө мөөнөтү зайым берүүчү зайым алуучунун идентификацияланган электрондук капчыгына же банктык эсебине которулган датадан баштап эсептелет.

1.7 Биринчи зайымды берүүчү 50% пайыздык өлчөмдө сый акыга карата арзандатуу жасайт. Эгер зайым алуучу кандайдыр бир ката кетирген болсо же талаптарга жооп бербесе арзандатуу дароо жокко чыгарылып, келишимдин 1.3.пунктунда көрсөтүлгөн пайыз менен төлөнөт.

2. ЗАЙЫМ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ

2.1 Зайым накталай эмес түрдө зайым алуучунун уюлдук телефонуна байланышкан жана _______________________ маалымдамаларын камтыган электрондук капчыгына же БИК: ____________________, эсеп №_____________________, эсеп ээсинин аты-жөнү _______________________ тууралуу маалыматтар камтылган банктык эсебине которуу жолу менен берилет. Ошондой эле тараптар, зайым Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 257, “Фрунзе+” соода борбору, 9-бутик дарегинен берилди деп эсептешет.

2.2 Зайым берүүчү зайым алуучунун банктык эсебине же электрондук капчыгына зайым которуу менен Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 399-беренесинин 3.пунктуна ылайык сунушталган зайым берүү офертасы зайым алуучу тарабынан кабыл алынган болуп эсептелет.

2.3 Зайым берүүчү тарабынан келишимдин 2.1.пунктунда көрсөтүлгөн зайым алуучунун дарегине зайым суммасы чегерилген мөөнөттөн тартып, зайым алуучу карыздык каражатты алган болуп, ал эми зайым берүүчү милдеттерин аткарган болуп саналат.

2.4 Зайым берүү жана сый акы төлөөгө байланыштуу кошумча төлөмдөр зайым берүүчү тарабынан төлөнбөйт.

3. ЗАЙЫМ КАЙТАРУУ ЖАНА СЫЙ АКЫ ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ

3.1 Ушул келишимдин 1.3.пункутуна ылайык Зайым алуучу зайымды колдонгондугу үчүн Зайым берүүчүгө сый акы төлөп берүүгө милдеттүү. Сый акынын төлөмү Зайым алуучу тарабынан зайымды кайтарып берүү учурунда зайымдын суммасы менен бир учурда чогуу ишке ашырылат.

3.2 Сый акы жылдык/айлык календардык күн менен эсептелет.

3.3 Зайым алуучу “Сомо” Күрөөканасы кошумча жоопкерчилиги бар коомунун электрондук (онлайн түрүндө) зайым берүү кызматын көрсөтүү жана тейлөө Эрежесинде көрсөтүлгөн сый акы төлөө шарттарын кабыл алат жана ага макулдугун берет.

3.4 Тараптардын ортосунда башка макулдашуулары болбогон учурда, Зайым алуучу сый акыны ушул келишимдин 1.1.пункутунда белгиленген мөөнөттөн мурда толук түрдө төлөө менен зайымдан толугу менен кутулуу укугуна ээ боло алат. Зайымды мөөнөтүнөн мурда жабуу алынган зайымдын жана берилген мөөнөткө бөлүнгөн сый акынын толук суммасын өзүнө камтыйт.

3.5 Зайым алуучу келишимдин 1.5.пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө зайымды кайтарбаса жана сый акыны төлөбөсө келишимдин 1.3.пунктунда белгиленген пайыздык сумма эсептелет, ошондой эле келишимдин 6.2.пунктунда көрсөтүлгөн туум кошулат.

3.6 Зайым жана сый акы келишимдин 1.5. пунктунда көрсөтүлгөн дата боюнча төлөнөт. Бул төлөм өзүнө негизги сумма жана ага ар бир күн үчүн эсептелген сый акынын суммасын камтыйт.

3.7 Тараптар төмөнкү жолдор менен төлөм жасоого макулдашат:

  • 3.7-1 Карыздык каражатты зайым берүүчүнүн келишимде көрсөтүлгөн банктык эсебине которуу аркылуу;
  • 3.7-2 Төлөм кабыл алуучу терминалдардан, зайым берүүчүнүн http://www.somo.kg интернет баракчасынан банктык карта аркылуу же электрондук төлөм кабыл алуу кызматтары аркылуу ишке ашырылат. Баардык мүмкүн болгон төлөм жолдору зайым берүүчүнүн http://www.somo.kg сайтында жайгаштырылган. Зайым алуучу төлөм кызматтарын колдонуудан мурда ал кызматтардын иштеп жаткандыгын текшерүүсү керек.

3.8 Зайым берүүчүнүн эсебине карыздык каражат которулган учурдан баштап карыз кайтарып берилген болуп эсептелет.

3.9 Зайым алуучу акча каражатын үчүнчү жак аркылуу төлөө менен тобокелчилик жоопкерчилигин өзүнө алат.

3.10 Зайым берүүчү зайым алуучудан карыздык каражатын алган учурдан баштап аны зайым келишимине ылайык төмөнкү катар менен төлөө иштерин жүргүзөт:

  • 3.10-1 Негизги карыз (зайымдын жалпы суммасы);
  • 3.10-2 Зайым алуучунун зайым келишими боюнча алган милдеттерин жабуу менен байланышкан зайым берүүчүнүн чыгашалары;
  • 3.10-3 Зайым берилген күндөн төлөнгөн күнгө чейин берилген сый акы;
  • 3.10-4 Зайым төлөмүнүн убагындан кечиктирилип төлөнүүсүнөн улам пайда болгон туум жана айып пул төлөмдөрүн жабат.

3.11 Зайым берүүчү өз алдынча сый акынын көлөмүн азайта алат.

9. ТАРАПТАРДЫН РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАСЫ

Зайым берүүчү                                                                

“Сомо” Күрөөканасы КЖбК атына                              

Дареги: Бишкек ш., Токогул көч.,257                                                                                   “Фрунзе+” соода борбору, 9-бутик

ИСН: 01102201910280   

Тел: 0551 008899; 0701 008899; 0222 008899

Банктын аталышы: ЗАО «КИКБ»

БИК: 128001

Эсеп №:1280016053031630

 

Башкы директор

Зайым алуучу                                                                                                                                    

Тажиев Азатбек Маратович

 

Аты-жөнү: _______________________

ИЖН: _____________

паспорт № ____________________

Берген орган: ___________

берилген датасы: _______________

Дареги: ________, _______, ______, __________, ________, __________ - ______________

Тел: _____________________

Зайым берүүчү тарабынан смс-код - __________ түрүндө жөнөтүлгөн билдирүү же идентификацияланган каражаттар аркылуу жөнөкөй электондук кол коюлду _______________________

Зайым келишимнин    №1-тиркемеси

_________ _______________________

Зайым келишимнин №1-тиркемеси № _________ _______________________

“Сомо” Күрөөканасы КЖбК                                        ___________________

Дареги: Бишкек ш., Токогул көч.,257                        (салык органынын аталышы)                                                      “Фрунзе+” соода борбору, 9-бутик                                                М.О.

ИСН: 01102201910280   

______________________________                          

Күрөөкананын аталышы жана дареги ИСН коду     

 

Күрөө билети №_________

_______________________

 

Жаран _______________________  кабыл алынды.

               (күрөө коюучунун аты-жөнү)

Паспортунун сериясы №____________________ берген орган ___________ берилген датасы _______________ж..

Күрөө предметинин (күрөөлүктүн) аталышы зайым жана сый акынын суммасына барабар болгон жана БИК: ____________________,  эсеп №_____________________, эсептин ээси                   реквизиттерин камтыган зайым алуучунун банктык эсебиндеги акчалай каражат________________________________________________

күрөө предметинин (күрөөлүктүн) жеке-тектик белгилери

Күрөөгө коюлган мүлктү баалоо суммасы зайым келишимине ылайык белгиленген мөөнөттөгү зайым жана сый акынын өлчөмүндө

Зайым суммасы: __________________

Зайымдын мөөнөтү ________________ күн

Зайымды кайтаруу датасы: __________

Насыяны  кайтаруу суммасы: _________________________

Зайым боюнча пайыздык ставка _______________

(бир календардык күндүн эсебинен эсептелген, зайым боюнча пайыздык ставканы көрсөтүү менен)

Мүлк күрөөгө кабыл алынды

Зайым берилди _ ОсДО Ломбард «Сомо»Тажиев Азатбек Маратович_______ М.О.

(кызмат адамынын аты-жөнү, датасы)

Күрөө билети жана зайымдын суммасы __________________

Зайым алуучу _______________________ алды.

 

Зайым алуучунун аты жөнү: _______________________

ИЖН: _____________

Паспортунун сериясы ____________________, _______________ж берилген.

Дареги: ________, _______, ______, __________, ________, __________-______________

Тел: _____________________

 

Зайым берүүчү тарабынан смс-код - __________ түрүндө жөнөтүлгөн билдирүү же идентификацияланган каражаттар аркылуу жөнөкөй электрондук кол коюлду _______________________